TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Yönetmeliği

1.TKD-GKB’nin amacı:
Özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren koroner, yapısal kalp ve periferik girişimsel uygulamalarla ilgili araştırmalar yapmak, bilgi üretmek-yaymak ve bu konularda meslektaşların bilgi ve becerisini artırıcı eğitsel faaliyetlerde bulunmak, ülkemizde girişimsel kardiyovasküler uygulamalarda standardizasyon sağlayıcı ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapmak, uluslararası ilişkileri geliştirmektir.

2. TKD-GKB’nin yapısı:
I. TKD-GKB Üyeliği: GKB’ye üye olabilmek için Türk Kardiyoloji Derneği üyesi olunmalıdır. Her üyenin GKB genel kurulunda bir oy hakkı vardır. Görev süresi bittikten sonra oluşturulacak yeni yönetim kurulu, GKB genel kurulu tarafından TKD Yönetim Kurulu dönem süresi kadar gizli oy ile TKD tüzüğünde belirlenen blok liste yöntemi ile seçilir.
 1. TKD-GKB Yönetim Kurulu

  I.
  GKB Yönetim Kurulu, bir başkan ve bir başkan yardımcısı dahil toplam 9 üyeden oluşur.

  Başkan:
  TKD GKB’ni yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygulatır. Kurulun toplantılarına başkanlık eder.

  Başkan Yardımcısı:
  Başkana yardımcı olur, Başkanın olmadığı zamanlarda temsiliyet ve yürütücülük görevini üstlenir.

  Üyeler
  : Başkan yardımcısı dahil sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. GKB Yönetim Kurulu kararları uyarınca verilen görevleri üstlenirler.

  II.
  II. TKD-GKB Yönetim Kurulunun görev süresi TKD tüzüğünde belirtilen TKD yönetim kurulu süresi kadardır.

  III.
  Başkan konumuna seçilebilmek için GKB Yönetim Kurulunda en az bir dönem görev yapmış olmalıdır ve en az biri TKD Arşivi ve AKD’nde olmak üzere iki adet yayını olmalıdır. Başkan konumu dışındaki üyeler, yönetim kurulunda en fazla 3 dönem görev alabilirler.

  IV.
  GKB yönetim kurulu üyesi aynı zamanda başka bir TKD çalışma grubu yönetim kurulunda görev alamaz. Başka bir derneğin yönetiminde bulunamaz.

  V.
  GKB Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez toplanır. Yönetim Kurulu, YK toplantısı gündemi belirleyerek toplanır ve alınan kararlar, karar defterine yazılır. Alınan kararlar, düzenli olarak Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirilir. Alınan kararlar Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
3. TKD-GKB’nin görev ve faaliyetleri:
 1. Girişimsel kardiyovasküler uygulamalarla ilgili bilgi toplar, üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak için seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar ile halka yönelik eğitim kursları vb. düzenler. Bu faaliyetleri düzenlemek üzere Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde yıllık program hazırlarlar. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde konularıyla ilgili görev alırlar. Kendileri ayrı bir kongre düzenleyemezler.

 2. Girişimsel kardiyovasküler uygulamalarla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler. Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu denetiminde ülke düzeyinde çok merkezli araştırmaları yaparlar. Ayrıca konularıyla ilgili ülke düzeyinde veri tabanı oluştururlar ve bunun sürekliliğini sağlarlar.

 3. Girişimsel kardiyovasküler uygulamalarla ilgili kılavuzlar hazırlarlar.

 4. Belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler.

 5. Girişimsel uygulamalarla ilgili Dergi, kitap, kılavuz, video vb. gibi eğitim materyalleri hakkındaki faaliyetleri, Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Gurupları Yayın Esasları Yönetmeliğine göre yapılır.

 6. Yurt dışındaki girişimsel dernek, grup ve oluşumlarla iş birliği içinde ortak faaliyetlerde bulunabilirler.

 7. GKB tüm faaliyetleri için Türk Kardiyoloji Derneği ofis çalışanlarından yardım alabilirler.

 8. Girişimsel Kardiyoloji konularında Türk Kardiyoloji Derneği Arşivinde Supplement çıkarabilir.
4. TKD-GKB Alt Çalışma Grupları
 1. TKD Yönetim Kurulu, özel ilgi gerektiren konularda GKB dahilinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu alt çalışma gruplarına GKB Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, GKB Yönetim Kurulu kararı ile katılır. Alt çalışma grubu, TKD Yönetim Kurulu kararı ile seçilen o konuda deneyimli bir başkan ve dört üye ile oluşturulur.

 2. GKB Alt gruplarının çalışma ve seçim şekli, görev ve sorumlulukları TKD Çalışma Grupları Yönetmeliğine göre düzenlenir.

 3. GKB alt çalışma grupları:
  1. Periferik Girişimsel İşlemler Alt Çalışma Grubu, 6 kişi
  2. Girişimsel Yapısal Kalp Hastalıkları Alt Çalışma Grubu, 6 kişi

 4. Alt çalışma grupları yılda en az 2 kez toplanmak zorundadır.

 5. GKB, alt çalışma gruplarını takip eder ve eğitim faaliyetlerini ilgili alt grupla iş birliği içinde düzenler.
5. TKD-GKB yapısı içinde yer alabilecek girişimsel oluşumlar:
GKB, ülkemizdeki tüm girişimsel kardiyologları ve oluşumları kapsayıcı bir birliktir. Bu nedenle girişimsel lokal dernek, grup, kulüp gibi oluşumlar aşağıdaki kurallar çerçevesinde GKB yapısı içinde yer alabilirler:
 1. Girişimsel faaliyet gösteren kuruluşlar, yönetimi TKD-GKB yapısı içinde yer almak istediğini bir dilekçe ile GKB Yönetim Kuruluna bildirir, Yönetim Kurulu kararı ve TKD Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

 2. Girişimsel faaliyet gösteren kuruluşlar, yapacağı faaliyetleri en az altı ay öncesinden GKB Yönetim Kuruluna bildirmek ve onay almak zorundadır.

 3. Onay alınan faaliyetlerin programı GKB Yönetim Kurulunda incelenip onaylandıktan sonra TKD-GKB logosu kullanılabilir.

 4. Girişimsel oluşumun teklifi, GKB Yönetim Kurulunun değerlendirmesi ve TKD Yönetim Kurulunun onayı ile yapılacak faaliyetlerde TKD bütçesinden harcama yapılabilir.

 5. GKB bölgesel toplantılar ve eğitim faaliyetleri düzenleyebilir.
6. GKB’nin gelir ve giderleri: GKB’nin gelir ve gider muhasebesi Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini en az 3 ay önce Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Tahmini bütçe Türk kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

GKB’ce düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Türk Kardiyoloji Derneği adına yapılır. Bütün bu gelir ve giderin muhasebesi TKD saymanı aracılığıyla TKD yönetim kurulunun onayı ile yapılır ve Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesinin bir parçası olarak yürütülür.

Denetim, Türk Kardiyoloji Derneği saymanı aracılığıyla Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndadır. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Türk Kardiyoloji Derneği adına toplanır. Türk Kardiyoloji Derneği banka hesaplarına GKB adına yatırılır ve Türk Kardiyoloji Derneği muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç iki ay içinde Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na sunulmalıdır.