TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Yönetmeliği

1.TKD-GKB’nin amacı:
Özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren koroner, yapısal kalp ve periferik girişimsel uygulamalarla ilgili araştırmalar yapmak, bilgi üretmek-yaymak ve bu konularda meslektaşların bilgi ve becerisini artırıcı eğitsel faaliyetlerde bulunmak, ülkemizde girişimsel kardiyovasküler uygulamalarda standardizasyon sağlayıcı ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapmak, uluslararası ilişkileri geliştirmektir.

2. TKD-GKB’nin yapısı:
GKB üyeler, genel kurul ve yönetim kurulundan oluşur.
 1. TKD-GKB Üyeliği: GKB’ye üye olabilmek için Türk Kardiyoloji Derneği üyesi olmalıdır. Üye belgeleri ile GKB Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu bu belgeleri inceleyerek üyelik başvurusunu karara bağlar. Bu yönetmelik kabulünden önce TKD Girişimsel Çalışma Grubu Üyesi olan her üye GKB üyesi de sayılır. Her üyenin GKB genel kurulunda bir oy hakkı vardır. Üyelerden Türk Kardiyoloji Derneği’ne ödenen aidat dışında ek üyelik aidatı alınmaz.

 2. TKD-GKB Genel Kurulu: GKB genel kurulu üyelerden oluşur. GKB Yönetim Kurulu üye defteri (listesi) hazırlayarak genel kurul toplanmasından en az bir ay önce listeyi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirir. Üye defteri Yönetim Kurulu seçimlerinde esas alınır. Yönetim Kurulu seçimi yapacak olan genel kurul Türk Kardiyoloji Derneği genel kurulu ile birlikte toplanır.

 3. TKD-GKB Yönetim Kurulu

  I.
  Yönetim Kurulu, kuruluş aşamasında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunca atanan başkan yanında, gelecek başkan (President-elect), bir başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve dört (4) üyeden oluşur. Atanan yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında görev bölümü yapar. GKB  Yönetim Kurulu TKD Yönetim Kurulu tarafından verilen bu görevi takip eden ilk seçime kadar yerine getirir. Seçim sürecini tamamlamış GKB Yönetim Kurulu aşağıda görev ve yetkileri belirtilen üyelerden oluşur:

  Başkan:
  TKD-GKB’ni yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Yönetim Kurul kararlarını uygulatır. Kurulun toplantılarına başkanlık eder. GKB’nin gelirleri ve harcamaları ile ilgili belgeleri sayman ile beraber inceler ve onaylar.

  Gelecek Başkan (President-elect):
  Bir sonraki dönemin başkanı olup başkan yardımcısı şeklinde çalışır. Başkanın bulunmadığı zaman veya başkanın lüzum gördüğü hallerde başkanın görevlerini yürütür.

  Başkan Yardımcısı:
  Başkana ve gelecek başkana gösterecekleri işlerde yardımcı olur.

  Genel Sekreter
  : İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar.

  Sayman
  : Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.

  Üyeler
  : Dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. Yönetim Kurulunca verilen görevleri üstlenirler.

  II.
  TKD-GKB Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.

  III.
  Bir dönem sonunda yönetim kurulundan ayrılan başkan aradan bir dönem geçmeden yönetim kurulunda görev alamaz.

  IV.
  Gelecek başkan konumuna seçilebilmek için Yönetim Kurulunda en az bir dönem görev yapmış olmalıdır. Gelecek başkan ve genel sekreter konumu dışındaki üyeler yönetim kurulunda ard arda en çok iki dönem görev alabilirler.

  V.
  GKB yönetim kurulu üyesi aynı zamanda başka bir TKD çalışma grubu yönetim kurulunda görev alamaz. Başka bir derneğin yönetiminde de bulunamaz.

  VI.
  GKB Yönetim Kurulu yılda en az 6(7) kez olmak üzere toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır ve düzenli olarak Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirilir. Alınan kararlar Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
3. TKD-GKB’nin görev ve faaliyetleri:
 1. Girişimsel kardiyovasküler uygulamalarla ilgili bilgi toplar, üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak için seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar ile halka yönelik eğitim kursları vb düzenler. Bu faaliyetleri düzenlemek üzere Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde yıllık program hazırlarlar. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde konularıyla ilgili görev alırlar. Kendileri ayrı bir kongre düzenleyemezler.

 2. Girişimsel kardiyovasküler uygulamalarla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenlerler. Özellikle Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Araştırma Destek Fonu Değerlendirme ve İzleme alt birimi ile iş birliği içinde ülke düzeyinde çok merkezli araştırmaları yaparlar. Ayrıca konularıyla ilgili ülke düzeyinde veri tabanı oluştururlar ve bunun sürekliliğini sağlarlar.

 3. Girişimsel kardiyovasküler uygulamalarla ilgili kılavuzlar hazırlarlar.

 4. Belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler.

 5. Girişimsel uygulamalarla ilgili Dergi, CD-ROM, odyokaset, video vb gibi eğitim materyalleri hakkındaki faaliyetleri Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları Yayın Esasları Yönetmeliğine göre yapılır.

 6. Yurt dışındaki girişimsel dernek, grup ve oluşumlarla işbirliği içinde ortak faaliyetlerde bulunabilirler.

 7. GKB tüm faaliyetleri için Türk Kardiyoloji Derneği’nce kendilerine tahsis edilen sekreteryadan yardım alırlar.

 8. Girişimsel Kardiyoloji konularında Türk Kardiyoloji Derneği Arşivinde Supplement çıkarabilir.
4. TKD-GKB Alt Çalışma Grupları
 1. GKB Yönetim Kurulu özel ilgi gerektiren konularda alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu alt çalışma gruplarına Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Yönetim Kurulu kararı ile başkanlık eder. Alt çalışma grubunda başkan dışında Yönetim Kurulu kararı ile seçilen o konuda deneyimli en az üç üye bulunur.

 2. Alt grupların çalışma şekli, görev ve sorumlulukları TKD Çalışma Grupları Yönetmeliğine göre düzenlenir.

 3. GKB kuruluşunda başlıca iki alt çalışma grubu oluşturulmuştur: 1-Periferik girişimsel işlemler alt çalışma grubu. 2- Girişimsel yapısal kalp hastalıkları alt çalışma grubu.

 4. Alt çalışma grupları yılda en az 4 kez toplanmak zorundadır.

 5. GKB, alt çalışma gruplarını takip eder ve işbirliği ile eğitim faaliyetlerini düzenler.
5. TKD-GKB yapısı içinde yer alabilecek girişimsel oluşumlar
GKB, ülkemizdeki tüm girişimsel kardiyologları ve oluşumları kapsayıcı bir birliktir. Bu nedenle girişimsel lokal dernek, grup, kulüp gibi oluşumlar aşağıdaki kurallar çerçevesinde GKB yapısı içinde yer alabilirler:
 1. Girişimsel oluşum yönetimi TKD-GKB yapısı içinde yer almak istediğini bir dilekçe ile GKB Yönetim Kuruluna bildirir, Yönetim Kurulu kararı ve TKD Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

 2. Girişimsel oluşumlar yapacağı faaliyetleri en az bir ay öncesinden GKB Yönetim Kuruluna bildirmek ve onay almak zorundadır.

 3. Onay alınan faaliyetlerin programı GKB Yönetim Kurulunda incelenip onaylandıktan sonra TKD-GKB logosu kullanılabilir.

 4. Girişimsel oluşumun teklifi, GKB Yönetim Kurulunun değerlendirmesi ve TKD Yönetim Kurulunun onayı ile yapılacak faaliyetlerde TKD bütçesinden harcama yapılabilir.

 5. GKB bölgesel toplantılar ve eğitim faaliyetleri düzenler. Bölgesel ofisler açabilir.
6. TKD-GKB’nin gelir ve giderleri
 1. GKB’nin gelir ve gider muhasebesi Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini en az 1 ay önce Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Tahmini bütçe Türk kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 2. GKB’ce düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Türk Kardiyoloji Derneği adına yapılır. Bütün bu gelir ve giderin muhasebesi GKB saymanı aracılığıyla yönetim kurulunun onayı ile yapılır, Türk Kardiyoloji Derneği genel muhasebesinin bir parçası olarak yürütülür. Denetim Türk Kardiyoloji Derneği saymanı aracılığıyla Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’ndadır. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Türk Kardiyoloji Derneği adına toplanır. Türk Kardiyoloji Derneği banka hesaplarına GKB adına yatırılır ve Türk Kardiyoloji Derneği muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç iki ay sonra Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na sunulmalıdır.
7. TKD-GKB’nin kapatılması:
Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, gerek kalmadığı durumda GKB’ni feshedebilir. Yönetmeliğe aykırı çalışan GKB Yönetim Kurulunu görevden alabilir. Böyle bir durumda üç ay içinde GKB genel kurulu yapılarak yeni yönetim kurulu seçilmesi sağlanır. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca sürdürülür.

8. Geçici madde:
Kuruluş aşamasında TKD Yönetim Kurulunca belirlenen ilk GKB Yönetim Kurulun süresi şu andaki girişimsel çalışma grubunun yönetim kurulunun süresi bittiğinde başlar, seçimli ilk genel kurula kadar devam eder.